Events

2019

March 24-26: Composer seminar, IEMA Frankfurt (DE)

August 10: Premiere Collage van een achtvlak for nonet, Intercontinental Ensemble, Grachtenfestival Amsterdam (NL)

September 6: Premiere ‘new piece’ for International Ensemble Modern Academy (DE), Gaudeamus Muziekweek Utrecht (NL)

Oktober 13: Concert Daan Manneke 80 jaar, Oosterhout (NB, NL)

Oktober 27: Collage van een achtvlak for nonet, Intercontinental Ensemble, Willem II Zaal, Den Bosch (NL)

November 2: Premiere ‘new piece’, for vocal octet & cello, s’OTTOvoces, Breda

November 5: Premiere ‘new piece’, Trio Catch (DE), De Link Tilburg

November 6: Premiere ‘new piece’, Trio Catch (DE), November Music Den Bosch (NL)

2020

Februari: Premiere A jewel to the harp, selected as part of Adoptions, Ensemble Adapter Berlin (DE)